สล็อตออนไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบ ปรับ เรียนออนไลน์ หลังพบนักเรียนติดโควิด

สล็อตออนไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบ ปรับ เรียนออนไลน์ หลังพบนักเรียนติดโควิด

สล็อตออนไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบ สั่งปรับรูปแบบการสอนกลับมาเป็นแบบ เรียนออนไลน์ อีกครั้ง หลังเปิดเรียน On-Site ได้สองสัปดาห์แล้วพบนักเรียนติดโควิดหนึ่่งราย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เผยแพร่ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก ปรับรูปแบบการสอนกลับมาเป็นออนไลน์อีกครั้ง หลังจากที่พบนักเรียนติดโควิดในช่วงสัปดาห์ที่สองของการเรียนแบบ On-Site

โดยเอกสารระบุว่า ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใน 2 สัปดาห์แรก วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 เป็นการเรียนออนไลน์ 100% ของทุกระดับชั้น และโดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน โดยได้ดำเนินการในสัปดาห์แรก (วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564) จากการดำเนินการพบว่า

1.มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนและมาทราบภายหลังว่า เพื่อนที่อยู่ต่างโรงเรียนมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก จึงแจ้งกลุ่มนักเรียนดังกล่าวให้กักตัวเองอยู่บ้านและเรียนผ่านระบบ Online และให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลตรวจเป็นลบทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

2.มีนักเรียนติดเชื้อ 1 คน เข้ามาร่วมเรียนกับเพื่อน ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ JC Kevin Sathorn Bangkok Hotel ส่วนกลุ่มนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิด ได้ส่งตรวจ ณ จุดตรวจ ATK บริเวณวัดมหรรณพาราม โดยศูนย์บริการสาธารณ์สุข 1 สะพานมอญ ผลเป็นลบ ทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

3.หลังจากเหตุการณ์ข้อ 1 และ 2 โรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา พื้นที่สัมผัสและบริเวณพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ

4. คณะครูผู้สอนนักเรียนที่ติดเชื้อ โรงเรียนได้ให้ครูกักตัวเองและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านและโดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใกล้วันสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ทุกระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วย Google Classroom หรือช่องทางอื่น ๆ

4.2 ให้นักเรียนเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามเวลาตารางเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางที่ครูแต่ละวิชากำหนด และดำเนินการทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาให้ครบถ้วน

4.3 ให้ครูเตรียมการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางสอนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำกับติดตามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

4.4 ให้ข้าราชการครู ลงนามเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ภายในเวลา 08.00 น.สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ

5.ในกรณีที่นักเรียนพบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้แจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ต่อครูที่ปรึกษาทันทีและให้ระบุข้อมูล ชื่อบิดา-มารดา ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และแจ้งสถานที่ที่เข้ารับการรักษาตัว

6.ครูที่ปรึกษาบันทึก นำเสนอข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผ่านหัวหน้าระดับชั้นทันที

7.กิจกรรมวันรับขวัญเสมาที่กำหนดไว้วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ให้เลื่อนออกไปก่อน

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ พิธีกรข่าวชื่อดัง เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ชมรายการ ธนาคารดัง ขอเก็บข้อมูลลูกค้า ยันการแสดง “ความคิดเห็นทางการเมือง”

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.64 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ พิธีกรข่าวของ Voice TV ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก การขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นเงื่อนไขการประกอบการให้บริการบางอย่าง อาทิ ข้อมูลสุขภาพ อาชญากรรม แต่ที่เป็นไฮไลท์ คือ การขอข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยข้อความจากโพสต์ของอาจารย์ ศิโรตม์ ระบุว่า สล็อตออนไลน์